Strona główna
   
   
   
   
   
   
   
   
  "Gdyby ludzie rozmawiali  tylko  o  tym co rozumieją,   
  zapadłaby  nad  światem wielka cisza"  
                                                                            Albert  Einstein
     
         
 
FIZYKA
Strona główna
O nas
Aktualności
Galeria
Osiągnięcia
Materiały
Polecane strony
Kontakt

Jesteś 

 osobą na naszej stronie.

W O D A

O G I E Ń

P O W I E T R Z E

CHEMIA
Strona główna
O nas
Aktualności
Galeria
Osiągnięcia
Materiały
Polecane strony
Kontakt
 
 
     

1.

Projekt „Fizyka i chemia trzech żywiołów” jest inicjatywą zmierzającą do promocji wiedzy i umiejętności uczniów. Jego opracowanie poprzedziła diagnoza i ocena potrzeb młodzieży, która dokonana została w oparciu o rozmowy z uczniami oraz  doświadczenia opiekunów w zakresie pracy dydaktycznej. Misją projektu jest aktywizacja uczniów do samodzielnej twórczej pracy, do własnej inspiracji, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i praktycznego jej wykorzystania.

 

2.

Projekt realizują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie z klasy I H o profilu matematyczno-fizycznym. Opiekunami projektu są: mgr Joanna Przygoda (nauczyciel fizyki) i mgr Aneta Górowska (nauczyciel chemii) 

 
 

3.

Cele główne projektu:  
 

·       Samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie doświadczeń dotyczących fizyki i chemii  trzech żywiołów.

 
 

·       Prezentacja osiągniętych efektów na „Szkolnym Festiwalu Nauki”

 
 

·       Wprowadzenie młodszych kolegów w świat fizyki i chemii poprzez łatwy eksperyment uczniowski.

 
  Cele szczegółowe projektu:  
 

·       Kształtowanie takiej postawy ucznia, aby jego praca eksperymentalno – badawcza prowadziła do poznawania praw przyrody oraz dawała mu radość i satysfakcję.

 
 

·       Kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych i chemicznych.

 
 

·       Projektowania i przeprowadzania  eksperymentów.

 
 

·       Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, wnioskowania, analizowania związków przyczynowo – skutkowych, stawiania hipotez i ich weryfikacji.

 
 

·       Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem naukowym.

 
 

·       Przekonywanie o celowości zdobywania wiedzy teoretycznej i jej zastosowania      w praktyce.

 
 

·       Budzenie zainteresowania prawidłowościami świata przyrody.

 
 

·      Poznawanie podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych               i  chemicznych w przyrodzie,

 
 

·       Nabywanie umiejętności wykonywania pomiarów, umiejętności opisywania zjawisk i rozwiązywania problemów z zakresu fizyki i chemii z zastosowaniem technik matematycznych.

 
 

·       Uczenie się współpracy w zespole, przestrzegania reguł współodpowiedzialności.

 
              ·       Pogłębianie rozumienia rzeczywistości.  

4.

Uczniowie biorący udział w projekcie zostali podzieleni na 3 grupy. Każda grupa odpowiada  
  za jeden z trzech żywiołów: ogień, wodę i powietrze.  

5.

Zasady współpracy w grupie ustalono poprzez  stworzenie kontraktu.  
     
 

KONTRAKT

 
 

zawarty między opiekunami i uczestnikami projektu

 
     
 

Niniejszy kontrakt opracowany został przy współudziale i akceptacji uczniów. Stanowi on ważny instrument zasad współpracy w grupie i stanowi pomoc w realizacji głównych celów i założeń projektu.

 
 

Uczniowie mają obowiązek:

 
 

·       Przestrzegać postanowień zawartych w kontrakcie.

 
 

·       Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.

 
 

·       Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 
 

·       Szanować poglądy innych.

 
 

·       Przestrzegać harmonogramu spotkań.

 
        ·       Przestrzegać REGULAMINU I ZASAD BHP obowiązujący w PRACOWNI FIZYCZNEJ  
              I CHEMICZNEJ.  
 

·       Uczestniczyć w cotygodniowych pozalekcyjnych zajęciach.

 
  Uczniowie mają prawo do:  
 

·       Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

 
 

·       Swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów.

 
 

·       Zgłaszania propozycji  mających wpływ na wygląd projektu.

 
  Tryb zmian kontraktu  
 

·       Propozycje mogą być zgłaszane przez uczestników  lub opiekunów projektu.

 
 

Zmiany powinny być przedyskutowane na forum i zatwierdzone poprzez głosowanie.

 
     

6.

Harmonogram działań:  
  TERMIN ZAKRES DZIAŁAŃ  
  Listopad 2009   -  Przedstawienie uczniom tematyki projektu  
  -  Wspólne ustalenie zadań projektu
  -  Sporządzenie kontraktu
  -  Powołanie zespołów uczniowskich
  -  Stworzenie harmonogramu działań
Grudzień 2009
 -  Przypomnienie REGULAMINU I ZASAD BHP                     
   obowiązujący w PRACOWNI FIZYCZNEJ i CHEMICZNEJ
 -  Poznawanie podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych   
   i chemicznych dotyczących wody, ognia i powietrza
 - Zbieranie i poszukiwanie materiałów dotyczących eksperymentów
   fizycznych  i doświadczeń chemicznych wchodzących w zakres projektu
 
Styczeń 2010
 - Prezentacja grup - przedstawienie propozycji własnych lub znalezionych
   eksperymentów
 
 -  Przygotowanie materiałów i aparatury potrzebnej do wykonania                   
   eksperymentów
Luty 2010

Marzec 2010

- Praca nad umiejętnym zaprezentowaniem przebiegu doświadczenia

 
 - Sporządzenie  przez  każdą  z  grup  –  scenariusza  doświadczenia  wraz
    instrukcją, obserwacjami i wnioskami oraz z ciekawostkami związanymi
    z prezentowanym eksperymentem
 
Kwiecień 2010
 - Wybór doświadczeń które zostaną zaprezentowane na Szkolnym Festiwalu
    Nauki
 
 - Przygotowanie pokazu
 - Organizacja Szkolnego Festiwalu Nauki.
Maj 2010
 - Prezentacja przygotowanego zestawu doświadczeń rodzicom
    i młodszym kolegom (przedszkola, szkoły podstawowe)
 
Czerwiec 2010
 - Zebranie materiałów
 
 - Podsumowanie projektu.
       
 
   
   
   
Witamy na stronie :)