Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ma siedzibę w budynku przy ulicy Kopernika 5 w Tarnowie. Budynek, w którym mieści się gimnazjum powstał w II połowie XIX wieku, a jego mury mieściły się na przestrzeni lat wiele szkół. W 1999 roku decyzją władz miasta o zmianie sieci szkół podstawowych w Tarnowie po 219 latach działalności Szkoła Podstawowa nr 4 przestała istnieć a w jej budynku rozpoczęło działalność Gimnazjum Nr 2. Od 10 listopada 2005 roku Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie nosi imię Mikołaja Kopernika. Zostało ono wyłonione w drodze demokratycznych wyborów, w których wzięli udział nauczyciele, rodzice, uczniowie naszej szkoły. Swoją działalnością dydaktyczno – wychowawczą nasza placówka obejmuje znaczącą liczbę gimnazjalistów, a to że corocznie w murach Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie jest przewaga uczniów spoza rejonu, jest dumą naszej szkoły, bo oznacza, że rodzice obdarzają nas zaufaniem i wybierają nasza ofertę edukacyjna jako najkorzystniejszą dla swoich dzieci.


 

Misją szkoły jest między innymi:

 • wszechstronny rozwój uczniów

 • system wychowania oparty na zasadach demokracji i indywidualizacji

 • wszyscy uczniowie mają równe szanse i są partnerami

 • szkoła zapewnia atrakcyjne formy nauczania

 • nauczanie języków obcych szansą rozwoju i doskonalenia

 

 

Program rozwoju szkoły uwzględnia wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem szkoły:

 • elastyczność – jest podatny na zmiany

 • terminowy i szczegółowy – rozpisany na konkretne zadania

 • racjonalny i realny – uwzględniający bazę i możliwości

 • pozwalający członkom szkolnej społeczności na odnoszenie sukcesów

 • zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych

 

 

Organami Gimnazjum są:

 • Dyrektor Szkoły

 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców

 • Samorząd Uczniowski

W naszym gimnazjum, które ma ambicje być miejscem nie tylko nauki ale i wychowania najważniejszą sprawą jest współpraca wszystkich organów szkoły. Współdziałanie nauczycieli, rodziców oraz uczniów skupionych w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim, jest bardzo istotne dla rozwoju intelektualnego i  kulturalnego młodzieży oraz prawidłowego funkcjonowania naszego gimnazjum. Zakres zadań i wzajemne relacje organów szkoły zostały zawarte w Rozdziale IV – Organy szkoły – Statut Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
 

Statut Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
(plik PDF)

 

Ślubowanie uczniów klas I - ROTA
(...czytaj więcej...)

 

 

    ORGANIZACJA GIMNAZJUM

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 32. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

BAZA GIMNAZJUM

Do realizacji celów statutowych Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie posiada następującą bazę:

 
 • sale dydaktyczne

 • sale komputerowe

 • sale gimnastyczne

 • sale teatralną

 • siłownie

 • pomieszczenia biblioteczne

 • sekretariat

 • gabinet Dyrektora i Wicedyrektora

 • gabinet głównej księgowej i starszego specjalisty do sp. kadr

 • gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa

 • gabinet terapii pedagogicznej

 • gabinet doradcy zawodowego

 • szatnie z szafkami dla uczniów

 • archiwum

 • zaplecze kuchenne i jadalnie

 • sklepiki szkolne